Kronika SDH Drahlovice

HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU VE SKUHROVĚ

 

     Osada Drahlovice se nachází v jihovýchodním cípu berounského okresu a je součástí obce Skuhrov, do které patří ještě osady Skuhrov, Hatě a Hodyně. Obecní úřad má sídlo v Hatích. V obci působí Drahlovický, Hatecký a Hodyňský hasičský sbor. Více z historie Obce Skuhrov se dozvíte zde

     

     Sbor dobrovolných hasičů ve Skuhrově byl založen v roce 1898. Okresní hejtman podává na výzvu prezídia místodržitelství ze dne 01.07.1898 zprávu o Sboru dobrovolných hasičů ve Skuhrově, který byl založen 19.03.1898 a který požádal císaře o podporu. Prezidium místodržitelství oznamuje dne 29. 08. 1898, že císař udělil hasičskému sboru ve Skuhrově podporu 40 zlatých. Zakládající listina se však nezachovala. Rovněž tak první jednací kniha, která byla vedena od roku 1898 do roku 1904. Z jednacího protokolu tehdejšího obecního zastupitelstva vyplývá, že za hasičské náčiní bylo Karlu Churainovi z Hlinska zaplaceno 242 zlatých a 77 krejcarů. Obec si měla vypůjčit 200 zlatých. Václav Pitner se nabídl, že obci 150 zlatých půjčí za pětiprocentní úrok, 50 zlatých si obec vypůjčí z fondu chudých do doby, nežli subvence od zemského výboru pro sbor hasičský zaslána bude. V dalším zápisu se uvádí, že 150 zlatých si obec vypůjčila z fondu chudých na zaplacení Václavu Pitnerovi.

     Zmínka o založení Sboru dobrovolných hasičů je i v kronice obce. Liší se v datu založení, které je zde udáváno ku 13.02.1898. Dle údajů tehdejšího kronikáře Matěje Sudíka měl hasičský sbor 19 členů činných a 16 přispívajících.

Za činné členy se přihlásili: Josef Jahelka, Josef Votík, Josef Říha, Josef Vinš, František Mottl, Antonín Mottl, Václav Vinš, Václav Pintner, Václav Vinopal a Josef Povolný z Drahlovic. Z Hatí Rudolf Neuman, Josef Kohák, František Minařík, František Klimt a Josef Kasl, ze Skuhrova Josef Váňa a Josef Trnka, z Leče Antonín Klimt a František Svoboda. Jména členů přispívajících kronika neuvádí.

     Sbor vlastnil od svého založení až do roku 1950 jen ruční stříkačku. K jejímu přemísťování bylo zapotřebí koňského potahu. Stříkačka byla umístěna v hasičské kolně ve Skuhrově čp. 4. Po roce 1948 začala tato stříkačka často měnit místo svého stanoviště. Zápřahy do stříkačky zajišťoval dvůr Skuhrov. Dle vzpomínek pamětníků se zde v té době nacházel selský statek, který náležel k hospodářskému dvoru se sladovnou, jehož majitelem byl liteňský velkostatkář Josef Šebestián Daubek, jenž byl pravděpodobně i patronem sboru, který měl chránit před požárem především jeho majetek ve Skuhrově. V nové jednací knize z roku 1905 je zapsána účast členů výboru na chůzi. Podepsáni tu jsou Antonín Pintner, Václav Kohák, Josef Klimt, Rudolf Neuman, Jan Šinágl, Václav Pintner, František Kerhart, František Minařík a František Krtek. Je pravděpodobné, že v tomto složení výbor pracoval již od založení sboru, neboť jak z následujících zápisů vyplývá, jména těchto funkcionářů se opakují více jak 20 let.

     Z prvních zápisů je zřejmé, že hasičský sbor měl kromě svého hlavního úkolu, to jest ochranu majetku před požáry, i poslání vzdělávací a osvětové. V roce 1906 byla založena vzdělávací knihovna. Prvním knihovníkem se stal Josef Šípek z Hatí čp. 10. Při založení měla knihovna pouze 12 svazků. Sbor odebíral i tehdejší časopisy Podbrdský obzor a Hasičské rozhledy. Jak se zvyšoval počet svazků, nastaly starosti kam knihy ukládat. Byla zakoupena starší skříň a od roku 1912 byla knihovna umístěna v hostinci u Rudolfa Neumana v Hatích. V roce 1924 byla hasičská knihovna obsahující již 115 svazků převedena do knihovny obecní.

     V čele hasičského sboru stál starosta a velitel. Další funkce ve výboru byly náměstek velitele, četaři, jednatel, pokladník, zbrojmistr, revizoři a další funkce. Pro zajištění tanečních zábav se volil výbor. Nejvyšším orgánem byla valná hromada, výbor byl devítičlenný a ten se scházel dle potřeby. Valná hromada byla svolávána jednou až dvakrát do roka. Volební období bylo dvou až tříleté. Každým rokem uspořádal hasičský sbor alespoň dva plesy a to jeden v Drahlovicích a druhý v Hatích.

     Sbor hradil polovinu nákladů pohřebného činným členům. Účast na pohřbu člena patřila mezi základní povinnosti. V zápisech jsou zmínky i o solidární pomoci, kterou hasičský sbor poskytoval občanům, kteří byli postiženi živelnými pohromami a to nejen ve zdejší obci. Ze svých prostředků opatřoval sbor další součástky výzbroje a výstroje. Za čištění stříkačky a koňský zápřah náležela odměna. K 10. výročí založení sboru se konalo malé školní cvičení. Hasičský sbor se zúčastňoval i pravidelných župních cvičení a župních valných hromad. Členům bylo hrazeno cestovné i diety. Pravidelná byla i účast na oslavách upálení mistra Jana Husa. Oslava byla spojena s pálením vatry a s projevem starosty obce.

     První světové války se zúčastnilo mnoho mladých mužů z naší obce. Jména padlých a následkem válečných útrap zemřelých jsou na věčnou paměť vytesána na pamětních deskách, které jsou umístěny na hasičské zbrojnici v Drahlovicích a pomníku padlých v Hatích. Činnost sboru se plně obnovila již počátkem roku 1919. Se vznikem nového samostatného státu se dostavilo nadšení a elán. Do sboru byla přijata řada mladých členů včetně žen a doplněn výbor. Naplno se opět rozeběhlo pořádání plesů a zábav. Byla založena samaritánská služba, jsou zakoupena nosítka a brašna první pomoci. Členové a členky této služby byli odborně vyškolení.

     V třicátých letech jsou v zápisech zmínky o hraní divadla. Schůze se až do roku 1932 konaly v pohostinství v Drahlovicích, od tohoto roku až do rozdělení sboru na dvě části střídavě na Drahlovicích u pana Pintnera a v Hatích u Jaroslava Kaňky. Ustavující schůze Hateckého sboru se konala 28.10.1934 v Hatích. Tehdejší obecní úřad se založením druhého hasičského sboru v obci souhlasil s tou podmínkou, že jeho vybavení nebude obecní pokladnu nic stát. Rovněž skuhrovský hasičský sbor se zachoval k nově založenému hasičskému sboru macešsky. Věnoval mu jeden díl vadného savce a zapůjčil divadelní jeviště s podmínkou náhrady vzniklé škody.

     V roce 1935 uspořádal hasičský sbor pálení ohňů na počest oslavy 85. narozenin T. G. Masaryka a slavnostní schůzi v hostinci. Zmínky o oslavě narozenin pana prezidenta "Osvoboditele" se objevují v zápisech i v dalších letech. V roce 1938 sbor likviduje staré pracovní obleky a doplňuje novou výstroj a hned se v nových uniformách zúčastňuje slavnostního odhalení pomníku Svatopluka Čecha v Litni.

     Konec třicátých let byl poznamenán přípravami na válku, což se projevilo v činnosti hasičského sboru. Při cvičeních se prováděly hlavně nácviky likvidace následků leteckých náletů a ochrana před bojovými plyny. Ani v průběhu druhé světové války se činnost sboru nezastavila, i když zastavena byla kulturní a osvětová činnost. Hasičská cvičení byla prováděna podle říšského vzoru. Po válce se činnost začíná znovu rozvíjet. Název byl změněn na Hasičský sbor ve Skuhrově. Hlavně jsou pořádány taneční zábavy.

     Po převratu v roce 1948 se i v naší obci začala uplatňovat politika řízeného a plánovaného hospodářství. Byla dokončena pozemková reforma. U dvora ve Skuhrově byl zřízen státní statek, velkovýkrmna vepřů, v dalších letech pak sklad obilí a brambor. Aby byl společný majetek lépe chráněn před požáry, byla v roce 1950 přidělena obci motorová stříkačka PPS-8 a prozatímně umístěna ve stodole u Štěpánů v Drahlovicích čp.17.

     V lednu 1952 dochází ke sloučení požárních sborů Hatě a Skuhrov a utvoření dvou čet. V Hatích byl jmenován velitelem Antonín Krtek, v Drahlovicích Alois Knop. Předsedou tohoto takzvaného místního sboru se stal Karel Zamrazil. Místní sbor však neměl dlouhého trvání.

     Od roku 1952 nese sbor název Československý svaz požární ochrany, požární sbor Skuhrov. Jelikož se pro stříkačky nenašlo ani po četných jednáních s MNV žádné stálé stanoviště, bylo prosazeno postavení zděné požární zbrojnice. Nežli k tomu došlo, uplynulo ještě několik roků. Od pana Františka Króči, majitele nemovitosti čp. 1, byla odkoupena parcela pro tavbu zbrojnice a vybudování hřiště. K zakoupení parcely byla použita i celá pokladní hotovost sboru v částce 2 740 korun, další zařídil MNV. Stavba byla započata v roce 1956 a požární zbrojnice byla dokončena a otevřena v roce 1958. Členové tehdejší Hasičské jednoty ve Skuhrově jejímž starostou byl p. Bohumil Votík a velitelem Alois Knop (od roku 1958 pak Josef Věchtík)  zde odpracovali 1237 hodin, ostatní občané 312 hodin. Motorová stříkačka byla umístěna v nové zbrojnici, původní ruční stříkačka, která měla značnou hodnotu pro větší množství hliníkových, měděných a mosazných součástek, byla MNV odprodána kovošrotu. Nová stříkačka se nechala přepravovat pouze v závěsu za nákladním automobilem nebo traktorem a tyto prostředky nebyly vždy k dispozici. Požární sbor proto usiloval o získání vlastního nákladního automobilu. To se podařilo v roce 1966. Auto potřebovalo opravu motoru a rovněž ložnou plochu bylo třeba přizpůsobit pro přepravu osob. Pro provoz vozidla byl určen správce a řidič. Záměr přestavění vozidla na automobil schopný přepravovat osoby nebyl zcela realizován, navíc motor byl značně opotřebovaný a poruchový a tak byl po necelých třech letech vrácen obci.

 

     Rok 1966 řadíme mezi nejúspěšnější období v historii požárního sboru. Byla přijata celá řada mladých členů, vytvořilo se soutěžní družstvo, které se pod vedením Jindřicha Záloma a Zdeňka Knopa zúčastnilo okresní soutěže požárních družstev v Novém Jáchymově. Družstvo zde mělo možnost dobrého umístění, nebýt toho, že se nepodařilo nastartovat vypůjčenou motorovou stříkačku.

 

     Jelikož v horkém létě býval potok bez vody, začalo se kolem šedesátých let vážně uvažovat o výstavbě vodního zdroje. Zvažovaly se dvě možnosti. Buď opravit někdejší rybník nad Drahlovicemi, nebo vybudovat betonovou vodní nádrž přímo v obci. Nakonec bylo rozhodnuto vybudovat betonovou požární nádrž. Ta byla předána k užívání v roce 1971. Hned po první zimě se ukázaly praskliny betonu, které se musely opravovat každým rokem. Každé jaro se musí nádrž vypustit a vyčistit od nánosu bahna a listí.

 

     V roce 1974 bylo do stavidla zamontováno šoupě, aby se stavidlo nemuselo pracně rozebírat. V témže roce byl podél nádrže postaven sušák na hadice, který byl po třech letech rekonstruován na celotrubkový.

 

     V roce 1975 byla na požární zbrojnici instalována elektrická siréna.

 

     V roce 1976 došlo ke stavebním úpravám budovy požární zbrojnice. Byly demontovány obě kovové stahovací rolety u velké i malé garáže. Velká garáž byla opatřena dvoukřídlovými kovovými vraty a slouží svému účelu doposud. Menší garáž, kde byl uložen ostatní inventář, byla přestavěna na šatnu, sklad technického materiálu a písemností. Malá schůzovní místnost měla různé využití. Sloužila jako knihovna, klubovna mládeže i jako sklad pro potřebu občanského výboru. V plánu bylo ještě přistavění skladu na uhlí, záměr však nebyl realizován.

 

     V roce 1977 byl v obci založen Místní sbor SPO, jenž sdružoval zástupce všech tří požárních sborů v obci. Místní výbor byl zrušen v roce 1991.

 

     V roce 1978 byla u příležitosti 80. výročí vytvoření požárního sboru založena kronika. Tuto kroniku vedl až do roku 2008 Zdeněk Mottl. V ročních zápisech je zde podrobně zachycena veškerá činnost. Přílohou ke kronice je fotodokumentace.

 

     V roce 1981 byl instalován naviják na hadice. V roce 1986 byla provedena velká oprava požární nádrže nákladem 105 000 korun.

 

     Hodnotíme-li období od konce šedesátých let do roku 1989, je možno hovořit i přes dílčí nezdary o vzestupné úrovni požárnické činnosti. Soutěžní družstvo se pravidelně zúčastňovalo okrskových cvičení, pro vlastní členky se pořádaly oslavy MDŽ, sbor spolupracoval a finančně podporoval ČSZ při pořádání akcí pro děti a důchodce. Významná byla i angažovanost členů při budovatelské činnosti, ať se jednalo o vybudování požární nádrže, podpovrchové kanalizace, zelených pásů a chodníků, dále při opravě a úpravách v budově pohostinství a při výstavbě klubovny mládeže. Pestřejší byla i kulturní činnost. Uskutečnilo se několik zájezdů, také pořádání tanečních zábav bylo častější.

     6. 4. 1991 zanikl Svaz požární ochrany a jako nástupnická organizace bylo ustanoveno Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Složením vkladu 2 000 korun jsme se stali akcionáři Hasičské vzájemné pojišťovny. Sbor obdržel nové razítko s textem Sbor dobrovolných hasičů Drahlovice 267 28 Sk. Hatě, a pod tímto názvem byl hasičský sbor i zaregistrován. Hlavním posláním sboru zůstává preventivní činnost, to je předcházení možnosti vzniku požáru. Represivní činnost je dnes v kompetenci Hasičských záchranných sborů.

     V roce 1994 byla zakoupena ze Sedlce starší motorová stříkačka PPS 12.

     V roce 1995 byl postaven nový sušák na hadice.

     Roky 1995 a 1996 byly věnovány údržbě a opravám hasičské zbrojnice, vodních zdrojů a techniky.

     Soutěžní družstvo obsadilo v letech 1995 a 1996 první místo při soutěži v požárním útoku v rámci okrsku.     

     V roce 1997 druhé místo.    

     Rok 1997 pak organizačnímu zajištění oslav stého výročí založení sboru.

     V roce 1998 vrcholí přípravy na oslavu 100. výročí založení sboru. V současné době má sbor 45 členů, z toho 5 žen. Výbor má devět členů, starostou sboru je Bohumil Taraba, který tuto funkci vykonává již 12 let, velitelem je Jiří Žalud a tuto funkci vykonává 21 let.

     Spolupráce s SPOZ se traduje od roku 1978. Zástupci SDH navštěvují své členy při příležitosti významného životního výročí, jako je například stříbrná a zlatá svatba, zúčastňují se i vítání občánků, pokud některý z rodičů je členem sboru. Ve vycházkových uniformách se zúčastňují pohřbu svých členů.

     Pro oslavu 100. výročí byl ustanoven přípravný výbor sestavený z členů výboru SDH, členů obecního zastupitelstva Skuhrov a sponzorů. Vlastní oslava se konala v sobotu 13.06.1998. Sraz účastníků a techniky byl na autobusové otočce v Drahlovicích. Odkud za deštivého počasí vyšel slavnostní průvod v čele s vlajkonošem, historickou ruční stříkačkou taženou koňmi, zapůjčenou z Podbrd a říznou dechovkou k hasičské zbrojnici. Kde před pamětní deskou všichni přítomní uctili památku padlých ve válce a položili věnec jako uznání všem, kteří stáli u zrodu hasičského sboru i těch kteří byli členy hasičského sboru od jeho založení až po dnešek. Oslava byla zahájena krátkým proslovem starosty sboru Bohumilem Tarabou, který přítomné seznámil s programem a organizačními záležitostmi. Byla provedena registrace účastníků soutěží a pozvaných hostů. Volný čas do zahájení soutěží bylo možno využít k prohlídce hasičské zbrojnice, moderní techniky profesionálních hasičů z Řevnic, ale i funkční ruční stříkačky z Podbrd, nebo trávit čas u stánku s občerstvením. V 10 hod. zahájil velitel sboru Jiří Žalud soutěž družstev v požárním útoku. Po vzájemné dohodě bylo stanoveno, že jako první bude startovat žákovské družstvo z Podbrd a po něm ve vylosovaném pořadí SDH Podbrdy starší muži velitel p. Rychlík, SDH Podbrdy mladší muži velitel p. Pavel Ševčík, SDH Skřipel , SDH Svinaře, SDH Drahlovice, SDH Hatě. 1.místo obsadilo družstvo mladších žáků z Podbrd, 2.místo SDH Skřipel, 3.místo SDH Svinaře, 4.místo SDH Podbrdy starší žáci, 5.místo SDH Podbrdy žáci, 6.místo SDH Hatě a na posledním místě SDH Drahlovice. Pro všechny soutěžící byly připraveny ceny, které věnovala sklárna Nižbor. Ve 13 hod byl zahájen turnaj v kopané, kterého se zúčastnili Drahlovice, Nesvačily, Sausfork, Všeradice, Hatě. Hrálo se 2 x 10 minut o 6 hráčích, hlavní rozhodčí Josef Náhlík. První místo obsadily Nesvačily, druhé Všeradice, třetí Hatě, čtvrté Drahlovice a páté Sausfork. Všechna mužstva obdržela poháry a mísy věnované sklárnou Nižbor. V 17 hod. se hasiči a jejich hosté sešli na slavnostní valné hromadě v místním pohostinství. Hlavním bodem zde bylo předání čestných uznání a medailí některým členům SDH Drahlovice. Po večeři se konala taneční zábava, hrála skupina Kafka band. Tyto oslavy by se nedaly uskutečnit v takovém rozsahu a s tak bohatým programem, nebýt pomoci sponzorů. Hlavním sponzorem byl Obecní úřad Skuhrov, dále JKH Poly-plast Bohemia Skuhrov, Agropodnik Beroun-Drůbežářský závod Skuhrov, Feralloy Skuhrov, majitel Nižborské sklárny a senátor Ing. Jiří Rükl, Durisol Všeradice, zahradnictví Pavla Jirmáře Dobřichovice, kapela Petra Kafky, soukromý zemědělec Vladimír Linhart Hatě, autodoprava Jiří Žalud Skuhrov, Stanislav Frühauf a Stanislav Sviták Drahlovice.

     Z další činnosti nelze přehlédnout účast 22.05. , kdy se naše soutěžní družstvo zúčastnilo okrskové soutěže v požárním útoku v Zadní Třebáni a obsadilo 1. místo. 22.06. se čistila požární nádrž. 09.10. byla nádrž vypuštěna znovu, za účelem zjištění netěsnosti stavidla. Závada byla zjištěna v zabetonované části pod prahem stavidla.      

     Taneční zábavy byly tři. První bylo disko Járy Kosaře, které se pro neshody s hostinskou uskutečnilo v sále v pohostinství u "U Menclů" v Hatích. Další zábava byla jako součást oslav 100. výročí založení boru a třetí byla posvícenská zábava. V rámci spolupráce s SPOZ byli navštíveni Květa Chybová, Zdeněk Mottl, Josef Losenský a Jaroslav Ksandr u příležitosti 50 tých narozenin, Stanislav Sviták a Jiří Losenský u příležitosti 60 tých narozenin. Svého zástupce jsme měli i u příležitosti vítání občánků v Hatích, kde manželé Marcela a Zdeněk Hruškovi převzali dárek pro syna Zdeňka. Dále to byla stříbrná svatba manželů Jiřího a Dagmar Žaludových. Byla tu i smutná událost, kdy naši zástupci vzdali poslední poctu Jiřímu Nájemníkovi. Činnost sboru řídil výbor zvolený 14.01.1995 ve složení Taraba Bohumil st.-starosta, Žalud Jiří-velitel, Plzenský Miloslav st.-hospodář, Plzenský Miloslav ml.-preventář, Vinš Miloslav-materiálně technický referent, Nájemník Jaroslav-strojník, Mottl Zdeněk-jednatel a kronikář, členy výboru byli ještě Drda Pavel a Ksandr Jaroslav ml., revizory Losenský Jiří a Ksandr Jaroslav st.

     23.01.1996 byl výbor v doplňovacích volbách rozšířen o Josefa Forgače jako trenéra soutěžního družstva a Stanislava Frühaufa který se bude starat o kulturu.

 

Rok 1999

      V tomto roce se konaly 2 výroční valné hromady. První hodnotila činnost za rok 1998 se uskutečnila 16.01.1999. Jedním z bodů plánu činnosti bylo navázání spolupráce se sousedním podbrdským hasičským sborem, který nás nejvíce podpořil při oslavách 100. výročí. Tímto úkolem byl pověřen Zdeněk Mottl. Spolupráce spočívala ve vzájemné informovanosti a spoluúčasti na kulturních, společenských a sportovních akcích. Podbrdským hasičům byla nabídnuta rezervace na zájezd na Den kozla do Velkých Popovic, byli přizváni k posezení při country hudbě na hřišti v Drahlovicích, na námětové cvičení liteňského okrsku a rezervace při tanečních zábavách. Další spolupráce našeho sboru, kterou byl pověřen B. Taraba ml. Byla dohodnuta s VÚ 2516 Dobříš. Která se týkala spoluúčasti na kulturních akcích v Drahlovicích. Z další činnosti uvádím provedení preventivních prohlídek, uskutečnění májové a posvícenské taneční zábavy, spoluúčasti na dětském dni, který byl zahájen ukázkou výcviku vojenských cvičených psů, ukázkou sebeobrany, bojové techniky a střelby ze samopalu. Odpoledne pokračoval program dětskými soutěžemi o ceny. Po skončení her byl zapálen oheň na opékání vuřtů a večer hrála k dobré pohodě country skupina Jaroslava Bočka. Po celý den bylo zajištěno občerstvení. 05.06. se uskutečnil zájezd na Den kozla. Josef Forgač absolvoval školení pro velitele družstva a získal osvědčení odborné způsobilosti a stal se velitelem zásahového družstva. Naše soutěžní družstvo skončilo letos na 3.místě v okrskové soutěži. V květnu byla vyčištěna požární nádrž a 25.06. se zde uskutečnilo okrskové námětové cvičení, kterého se naše zásahové družstvo nezúčastnilo. V červenci proběhlo šetření úniku vody okolo hráze na potoce, odkud je voda přiváděna do požární nádrže. Oprava začala 27.09. , vybagrováním rýhy až pod základ hráze. Následné vybetonování a utemování přepadové hráze nádrže jílem z Vižin. Jaké však bylo překvapení, když se zjistilo, že voda nepřitéká do nádrže, ale uniká do koryta potoka. Únik vody zřejmě ještě uniká ve spojení betonových rour. Závada byla odstraněna až po vložení a utěsnění novodurových rour Js 150 v délce 3 metrů. V tomto roce zakoupil OÚ Skuhrov pro potřebu zásahového družstva 1 hadici B, 3 hadice C, 8 párů pracovních rukavic, 4 páry holinek a 1 ks záchranného lana.

     11.12. , se uskutečnila druhá VVH v tomto roce a hlavním bodem bylo zvolení nového výboru pro další 5 ti leté funkční období. Byl zvolen výbor základní, který se bude scházet 10x do roka a výbor rozšířený, který bude svoláván 1 x za čtvrt roku. Starostou byl zvolen Bohumil Taraba, velitelem Jiří Žalud, velitelem zásahového družstva Josef Forgač, pokladníkem Miloslav Plzenský st., strojník Jaroslav Ksandr, preventistou Miloslav Plzenský ml., jednatelem a kronikářem Mottl Zdeněk, organizačním referentem Stanislav Frühauf, referentkou žen Jaroslava Nájemníková a referentem MTZ Martin Mottl. Členy rozšířeného výboru jsou Libor Zálom, Milan Taraba, Zdeněk Votík, Miloš Knop ml., Martin Sviták, Stanislav Sviták ml., Miroslav Náhlík, a Ladislav Palas ml. Revizory účtu Jiří Losenský a Jaroslav Ksandr st. Nově zvolený výbor byl složen ze všech věkových kategorií od mladých členů až po důchodce. Zastoupení mají i ženy a velký přínos je získání 2 členů obecního zastupitelstva Z. Votíka a S. Svitáka ml. V rámci spolupráce s SPOZ byli navštíveni Stanislav Frühauf a Magdaléna Ksandrová u příležitosti 50 tých narozenin.

Rok 2000

     Členská základna na prahu nového tisíciletí měla 48 činných členů, z toho bylo 6 žen a jednoho člena podporujícího. Tímto členem byl Vladislav Rott, který nesouhlasil s odvodem 50 Kč za člena OSH Beroun. Hned na první výborové schůzi 13.01. , byl zpracován plán práce pro tento rok, kdy každý člen výboru dostane konkrétní úkol, za jehož splnění bude odpovědný a dále byla projednána i vzájemná zastupitelnost ve výboru. V tomto roce byla zakoupena aku nabíječka, instalována zásuvka na 220V v šatně, kontrolka k vypínači světla v garáži, byly přebaleny a očíslovány všechny hadice a vypracován seznam, kam se bude zapisovat jejich použití a jejich stav. Velkou akcí byl též úklid půdy, zřejmě první od postavení zbrojnice. Půda byla pokryta vrstvou suché trávy a ptačího trusu. Největší akcí v tomto roce byla generální oprava stavidla a velkých prasklin v požární nádrži. Akce trvala od 26.03 do 07.05. Stavidlo bylo celé rozebráno, zabetonovaný spodek stavidla rozboural pomocí sbíječky Vladimir Krtek z Hatí. Na stávající průchodku je namontováno nové šoupě a opětovné zabetonování. Současně byly vysekány 2 velké praskliny v betonové nádrži, které byly opatřeny armaturou a taktéž zabetonovány. Menší praskliny byly utěsněny montážní pěnou a opatřena cementovým potěrem. Vstupní žebřík do nádrže byl opraven tak aby se nechal na zimu odebrat. Součástí oprav nádrže bylo odrezení a nabarvení skokanského můstku, ochranného zábradlí, sušáku a navijáku na hadice. Nezapomnělo se ani na vtokovou mříž ochranné síto, záslepku a poklop čistící a kontrolní šachty přívodního potrubí. Po třech týdnech bylo smontováno stavidlo, meziprostor byl utěsněn jílem, vršek stavidla zabetonován a přes fošny natažena kašírovaná folie. Posledním úkonem bylo vysekání trní kolem nádrže.

     Z dalších akcí sboru byla spoluúčast na kabaretním přestavení Třehusk na vojně, po němž následovala taneční zábava. Nejde zapomenout také na pravidelné uskutečnění májové a posvícenské zábavy. Velkou událostí byl 24.06. dětský den. Zúčastnilo se ho přes 50 dětí. Dopoledne probíhaly soutěže pro děti a projížďky na 4 koních jezdeckého klubu Luke ze Skřiple. Odpoledne turnaj v nohejbalu za účasti 5 ti družstev. Večer u táboráku, kde se opékali vuřty a hrála k dobré náladě country hudba" Zoufalka".  Plánovaný zájezd se na Den Kozla letos neuskutečnil pro malý počet přihlášených, přesto bylo nabídnuto volné místo SDH Podbrdy, SDH Hatě, SDH Hodyně a SDH Svinaře.

     12.05. se v Zadní Třebáni uskutečnila okrsková soutěž v požárním útoku za účasti 5 ti družstev. Jako předposlední startovalo družstvo SDH Hatě. Jelikož se stalo, že naše družstvo rozhodilo o 1 B hadici méně, nepodařilo se jim pro větší vzdálenost srazit proudem vody terč, družstvo nebylo hodnoceno. Bylo však dohodnuto, že po skončení soutěže si útok zopakuji mimo soutěž. Po nasání vody však zůstala na B hadici smyčka, kterou se snažil Josef Forgač nohou odstranit, avšak nebyl člen soutěžního družstva. Vzápětí zhasla stříkačka z důvodu uzavřeného palivové kohoutu strojníkovi Jaroslavu Ksandrovi ml. a nepodařila se mu nastartovat. Družstvo ani po druhém nezdaru nečekalo na závěrečné vyhlášení a předčasně odjelo.

     27.05. se v Podbrdech uskutečnila soutěž osovského okrsku ve štafetě. Naše družstvo se nezúčastnilo. I následující roky byl určitý útlum, co se týče účasti na okrskových soutěží.

     Ve spolupráci s SPOZ zástupci SDH navštívili Miloše Knopa u příležitosti 50 ti let, Jaroslavu Nájemníkovou u příležitosti jejích 60 tých narozenin, Zdeňka Votíka u příležitosti jeho 65 tých narozenin, manžele Ladislava a Růženu Palasových, Jiřího a Věru Losenských a Zdeňka a Miloslavu Mottlových u příležitosti stříbrné svatby.

     U příležitosti vítání občánků bylo předáno blahopřání a dárek manželům Vlastě a Josefu Kryllovým pro syna Jana a manželům Antonínu a Veronice Zoulovým pro syna Jakuba.

Rok 2001

     K 01.01. má SDH Drahlovice 46 členů činných a 1 člena podporujícího. V průběhu roku z SDH vystoupili Josef Fousek a Antonín Zoula. Na vlastní žádost byli Zdeněk a Jiří Hruška ml. převedeni mezi členy podporující. Byla vybagrována přehradní nádrž na potoce od nánosu bahna a kamení. 01. května byla vyčištěna požární nádrž a provedena tlaková zkouška hadic. Na jejím základě byly 2 hadice vyřazeny a 3 hadice předány na zkrácení. Z nádrže byl odstraněn zdemolovaný žebřík ze strany od potoka. V hasičské zbrojnici byly instalovány větrací prvky, zhotovena a instalována plechová police v garáži. Stříkačka PS 8 byla odvezena do skladu v Hatích. Bylo vyměněno tlačítko sirény a provedena oprava vnitřní i venkovní omítky. U stříkačky PS 12 byl opraven startér. Co se týče kulturního dění, byl uskutečněn hasičský bál, májová a posvícenská taneční zábava. 09.06. se uskutečnil dětský den, pro děti bylo připraveno občerstvení a soutěže o ceny, ale i ukázka vybavení pohotovostního vozidla bezpečnostní agentury Group 4.

     U příležitosti životního jubilea 50 ti let byli navštíveni Josef Vajnera a Jiřina Losenská u příležitosti 60 tých narozenin Vladislav Rott a Josef Forgač.

     Začínají být problémy se členy rozšířeného výboru, kteří se jen sporadicky zúčastňují výborových schůzí. Na všechny akce, ať jde o schůze, čištění nádrže, brigády na úklid hřiště a veřejného prostranství, pomoc při zajišťování májí a dětský den jsou natištěny písemné pozvánky, které obdrží každý člen SDH .

Rok 2002

     K 01.01.2002 má sbor 43 činných a 3 podporující členy. V průběhu roku byl z důvodu změny bydliště odhlášen Bohumil Taraba ml. a Miloslav Vinš. Přestoupili mezi členy podporující Josef Vajnera a Stanislav Sviták ml. Na první výborové schůzi byly projednány podmínky ohledně eventuálního zakoupení dalších vycházkových uniforem. Jelikož se této schůze nezúčastnil ani jeden člen rozšířeného výboru, bylo rozhodnuto svolat tento výbor v únoru znovu. Zúčastnili se ho však jen 2 členové výboru rozšířeného. Na vlastní žádost byli přizváni Jaroslav Nájemník a Miroslav Petr, kteří informovali o záměru dokončit hřiště u potoka, respektive zde vybudovat hřiště na tenis a za tímto účelem požádali o uvolnění skladu v hasičské zbrojnici a klíče od vjezdu k nádrži. Jelikož hostinská Martina Zálomová v hospodě končí, bylo dohodnuto odvézt pingpongový stůl a dlouhý dřevěný stůl z hospody do zbrojnice. Tyto věci byli, umístěny v garáži stejně jako věci ze skladu, který byl tímto uvolněn pro potřebu uskladnění nářadí a materiálu potřebného k vybudování hřiště. Výstavba hřiště byla záhy zastavena pro nevyjasněné majetkoprávní vztahy. V únoru se naskytla možnost zakoupení vyřazených vycházkových uniforem od SDH Zdice za 500 Kč. Tu si zakoupil Mil. Plzenský ml. zájem měl i Martin Mottl, ale nebyla zde jeho velikost. Další členové zásahového družstva byli na možnost zakoupení upozorněni písemnou formou. Novou nájemkyní zdejšího pohostinství se stala pí. Matějíčková z Prahy. Na poskytování pohostinských služeb tu měla p. Bubeníka, který zde i přespával. Nechal si říkat Bizon. V březnu s ním byl navázán kontakt ohledně spolupráce s hasičským sborem.

     12.04.2002 se zde uskutečnila okrsková schůze. 01. května se čistila nádrž, při níž došlo k další poruše stříkačky. 25.05. se konaly máje. Týden před konáním obdrželi členové SDH písemné sdělení, které bylo i pozvánkou na přípravu výzdoby a stavění máje. Tu nám letos úplně bezpečně postavil p. Karel Šťastný z Podbrd. Pomocí traktoru s radlicí do katru kanalizace, kam byl předem umístěn plechový kaslík s připravenou výdřevou a klíny. Na sál se musel přivézt ze zbrojnice dřevěný stůl a lavice, na poslední chvíli se muselo ještě vyluxovat čalounění lavic, otřít prach ze stolů a židlí a setřít podlahu, což dříve byla práce hostinského, což nová hostinská neprovedla, neboť se domnívala, že je to věcí pořadatelů. Jinak vlastní zábava proběhla vcelku dobře, jako nedostatek bylo hodnoceno špatné osvětlení sálu a nedostatek židlí. Již před konáním májí propustila pí. Matějíčková svého zaměstnance a místo něj vypomáhala Marie Kadlecová.

     Červnová výborová schůze byla dost bouřlivá, projednávala se otázka chovu ryb v požární nádrži. Výsledek byl ten, že nádrž byla znovu vypuštěna a ryby odstraněny. Obecní zastupitelstvo uvolnilo 1 500 Kč na nákup bazénové chemie. Bylo zakoupeno 55 l Sava a 4 kg modré skalice a v odměřených dávkách se tyto prostředky přidávaly do vody a přítok do nádrže byl regulován.

     Počasí, ale koupání nepřálo a tak se po nějakém čase objevily řasy na hladině zase.

     V měsíci srpnu postihly povodí řek, tedy i Berounku katastrofální povodně. Obecní úřad zorganizoval veřejnou sbírku, jejíž výtěžek 30.000 Kč byl poukázán do velmi postiženého Srbska. Z pokladny SDH bylo uvolněno 1000 Kč jako příspěvek karlštejnským hasičům na obnovu hasičské zbrojnice.

      I letos se uskutečnil na hřišti v Drahlovicích dětský den. Byl však kvůli dešťovým přeháňkám často přerušován. Občerstvení pro účastníky se podávalo v šatně hasičské zbrojnice. Večer se opékaly buřty a promítal se film. Některé děti přespali ve stanu zapůjčeném od svinařských hasičů do nedělního rána. V září byly provedeny preventivní prohlídky ve Skuhrově i Drahlovicích. Miloslav Plzenský ml. během tohoto měsíce provedl rekonstrukci osvětlení na sále pohostinství. 12.10. se zde uskutečnila posvícenská zábava. Za zmínku stojí listopadová společná schůze základního výboru, revizní rady, třech zvolených členů obecního zastupitelstva z Drahlovic a starosty obce p. Trnky. Předmětem jednání byla otázka dalšího fungování zdejšího pohostinství, které nesplňuje hygienické podmínky dané vstupem do Evropské unie, dále se zde řešila otázka zásahového družstva a byly podány návrhy akcí do volebního programu obecního zastupitelstva. Jubilanti byli letos pouze dva a to Jiří Říha a Jiří Palas, kteří oslavili padesátiny. Zástupci sboru navštívili pouze Jiřího Palase, Jiří Říha si návštěvu nepřál.

Rok 2003

     Do roku 2003 vstupujeme s 39 registrovanými členy a 5 ti podporujícími. Na únorové výborové schůzi, kde bylo dohodnuto provést průzkum, kde by každý člen měl možnost se rozhodnout, chce-li zůstat členem činným, nebo přestoupit mezi členy podporující nebo z SDH vystoupit. Výsledek tohoto průzkumu je součástí usnesení VVH. Dále stojí za zmínku veřejná schůze občanů, která se ve zdejším pohostinství uskutečnila 05.09. a jejím hlavním bodem byla otázka uzavření pohostinství, z důvodu, že zde dosud nebylo vybudováno sociální zařízení dle norem Evropské unie. Byly sepsány dvě petice, jedna jménem SDH Drahlovice, kterou podepsali členové SDH a druhou petici podepsali ostatní občané. V dubnu nám firma, která prováděla plynofikaci obce vybagrovala nános bahna a kamení z přehradní nádrže na potoce. Požární nádrž se letos nečistila, neboť loni v květnu praskla u stříkačky PPS 12 olejová vana a dosud nebyla opravena. V dubnu byly také zpevněny 2 stoly a 4 lavice, které jsme dostali od Durisolu jako sponzorský dar a natřeny Luxolem.

     Z kulturních akcí se konala májová a posvícenská zábava. Dětský den se letos neuskutečnil.

     14.08. shořel stoh slámy patřící Vladimíru Linhartovi z Hati, který byl umístěný u průhonské cesty.

     K požáru se sjely autocisterny z Řevnic, Berouna, Litně a Osova, které postříkaly okolí, vlastní stoh se nechal shořet. Okolo požáru byla traktorem provedena podmítka.

     Hostinská Stanislava Matějíčková zde 27.05. ukončila svoji činnost, hospoda byla až do 05.07. uzavřena takže odpadla červnová výborová schůze.

     11.09. navázal výbor s novým nájemcem pohostinství panem Miroslavem Hejnou kontakt a projednal s ním otázku vzájemné spolupráce.

     Ve spolupráci s SPOZ navštívili zástupci SDH Jana Páru u příležitosti 50 tých narozenin, Miloslava Plzenského u příležitosti 60 tých narozenin, Stanislava Svitáka a Jiřího Losenského u příležitosti 65 tých narozenin, manžele Jiřího a Bohuslavy Říhovi u příležitosti stříbrné svatby, náš zástupce se zúčastnil obřadu vítání občánků, kde předal blahopřání a dárek manželům Kryllovým pro syna Tomáše.

     VVH se uskutečnila 13. 12. na sále pohostinství Drahlovice a schválila zrušení rozšířeného výboru, zrušení revizní rady a její nahrazení revizory účtu, byla schválena výše členského příspěvku jak pro členy činné tak podporující ve výši 60 Kč Miloš Knop st. Mottlová Jitka, Palas Ladislav st. Rott Milan a Votík Zdeněk byli převedeni k členům podporujícím. Josef Chyba, Květoslava Chybová, Josef Losenský, Jiřina Losenská a Jaroslava Nájemníková se rozhodli pro ukončení členství ve sboru k 31. 12. 2003.

Rok 2004

     K 01.01.2004 má sbor 27 členů činných a 12 podporujících. V dubnu se podařilo konečně opravit požární stříkačku a tak se hned 08.05. čistila požární nádrž. Nános bahna a lupení byl tak silný, že se musel pomocí hrabla na sníh shrnout k výtoku z nádrže a pak proudem vody splachovat. V květnu se uskutečnila májová zábava, v červnu se konaly hry pro děti, které SDH sponzoroval částkou 800 Kč. 14.08. se uskutečnil nultý ročník turnaje v malé kopané. Přihlášeno bylo 7 mužstev, měl hrát každý s každým, avšak se zúčastnila 3 mužstva, takže se vše odbylo za jeden den. Večer hrála country skupina, po celý den i večer bylo zajištěno občerstvení, včetně grilovaných kuřat a uzenin, V říjnu se pak uskutečnila posvícenská zábava. Na červnové výborové schůzi se projednávala otázka složení výboru pro funkční období 2005-2010. Nastala patová situace, kdy dlouholetí členové výboru pro svůj věk nebo zdravotní stav již nechtějí kandidovat a mladí členové se kterými se počítalo, nejeví zájem ve funkcích pracovat. Zvažovala se i možnost nechat pouze zásahové družstvo, jehož činnost by spadala do kompetence starosty obce a ostatní členy odhlásit. Životní jubilea našich členů byla pouze dvě a to padesátiny Ireny Knopové a šedesátiny starosty sboru Bohumila Taraby. Výroční valná hromada se konala 11. prosince v místním pohostinství.

     V zájmu zachování existence hasičského sboru vzali zpět své rozhodnutí nekandidovat do nového výboru členové v důchodovém věku i členové výboru jejichž zdravotní stav se zhoršil. VVH odsouhlasila, aby současný výbor pracoval ve stejném složení i funkcích i v nastávajícím volebním období. Z důvodu změny bydliště bylo k 31.12.2004 ukončeno členství u Milana Taraby a Jiří Hruška bytem Všeradice č.p. 142 byl převeden mezi členy podporující.

Rok 2005

     K 01.01.2005 má členská základna 25 činných a 13 členů podporujících. Jelikož začíná nové volební období, byla provedena kontrola rozdělení klíčů od zbrojnice, kontrola vycházkových uniforem a prověřena možnost použití jejich vlastníků při pohřbech i dalších významných a společenských událostech. Dále bylo projednáno složení zásahového družstva pro rok 2005. Každý člen výboru, hostinský i starosta obce obdrželi písemný plán konání schůzí, tanečních zábav a inventarizace. Byl projednán plán práce na volební období 2005-2010, kdy hlavním úkolem bude realizace oslav 110. výročí založení sboru v roce 2008. V tomto roce to bude také 50 let, co byla slavnostně otevřena hasičská zbrojnice. K tomuto významnému výročí chceme dát zbrojnici do pořádku, tj. provést novou vodotěsnou izolaci zdí, opravy venkovní i vnitřní omítky, vybílení všech místností, nabarvení všech kovových i dřevěných částí objektu. V šatně, kde bylo nově instalováno plynové topení umístit částečně prosklenou skříň, která by sloužila jako archiv. Výbor zaslal obecnímu úřadu dopis s požadavky týkající se špatného stavu požární nádrže i záměr dát hasičskou zbrojnici včetně přilehlého okolí do pořádku v rámci příprav na oslavu 110. výročí založení sboru. V květnu po vyčištění požární nádrže došlo k jejímu posouzení, změření obvodových zdí a příček požární zbrojnice za účelem jejich podříznutí a vložení vodotěsné izolace. Poptávka byla zadání přes internet. Začátkem září proběhlo ve věci odizolování zdí řízení. Obec rozhodla, že oprava bude provedena tak, že se kolem obvodových zdí vybagruje rýha až pod základy, ty by se bočně odizolovaly, na dno výkopu se by se osadila drenáž s vyústěním do kanalizace. Výkop by se zasypal kamením a štěrkem. Podlaha ve skladu by se po odizolování zvýšila nad úroveň chodníku. Materiál by zajistil OÚ. Práci by provedli hasiči svépomocí zdarma, s čímž VVH konaná 10.12. nesouhlasila. Obecní zastupitelstvo tedy své usnesení vzalo zpět, s tím, že se v příštím roce opraví nádrž a zbrojnice se bude řešit později. V září výbor projednal vzájemnou spolupráci s novou hostinskou pí. Emilií Jankovskou z Nesvačil. Z kulturních akcí se uskutečnila májová a posvícenská zábava. Dětský den plánovaný na 04.06. se pro nepřízeň počasí nekonal. V letošním roce měl SDH jediného jubilanta. Zdeněk Votík oslavil své sedmdesáté narozeniny. Po absolvování cyklického školení si velitel Jiří Žalud prodloužil platnost osvědčení pro funkci velitel jednotky o dalších 5 let. Z důvodu změny bydliště bylo k 31.12.2005 ukončeno členství Pavlu Ožvaldovi a Vladislavu Erlebachovi. Členská základna se snižuje k tomuto datu na 24 členů činných a 12 členů podporujících.

Rok 2006

     Tento rok došlo k výraznému oživení činnosti. Po přijetí Petra Záloma za člena SDH a za spolupráce Josefa Krylla došlo k ustavení družstva mladých hasičů. Jedná se o děti ve věku od 3 do 13 let. Inspirací k založení družstva MH byla oslava 100. výročí založení SDH v Zadní Třebání, kde třebáňští MH prezentovali svoji činnost. Děti se scházejí podle počasí buď v klubovně mládeže, kterou si pro tento účel vybavily, nebo mají své schůzky na hřišti. Kromě návrhu požárního útoku také procvičují jiné disciplíny, které jsou součástí hry Plamen. K prvnímu měření sil došlo 12.08.2006 při oslavách 110. výročí založení SDH Podbrdy, kterého se zúčastnili i MH ze Zadní Třebáně. Obě družstva MH startovala 2x a obě skončila na I. místě. Dále se MH zúčastnili podzimního kola hry Plamen, které se konalo 14.10. v Hudlicích, zde skončili osmí z 21 přihlášených družstev. Mladí hasiči se zúčastnili i VVH 09.12. Významnou měrou se podíleli na dvojím posekání hřiště a jeho úklidu, stejně tak i na uspořádání dětského dne v červnu a září.

     Další velkou událostí byla oprava požární nádrže. V konkursním řízení byla pro tuto akcí vybrána firma Fridrich Müller z Aplikačního střediska MINAR s. r. o. středisko aplikací hydroizolačních systémů Praha 4. Firma provedla opravu a nainstalováním speciální folie na její stěny a dno. Je třeba vybudovat její ochranu nad hladinou a v místě pro skluz sacího potrubí. Není jasné ani to, jakým způsobem se bude nádrž čistit. Oprava stála 334.566 Kč a zaplatila ji obec. Z kulturních akcí, které SDH pořádal je májová a posvícenská zábava a country posezení u příležitosti dětského dne. Bohatá byla i letos spolupráce s SPOZ v jejímž rámci jsme uskutečnili návštěvu u příležitosti   60 tých narozenin Jiřího Hrušky, Ladislava Palase a Josefa Říhy, u příležitosti              65. narozenin to byla návštěva u Vladislava Rotta a Josefa Forgače. Blahopřání a dárky byly předány manželům Jaroslavu a Heleně Ksandrovým u příležitosti narození jejich dcery Kateřiny. Po přijetí Petra Záloma, Miroslava Adamčíka a 11 ti členného družstva mladých hasičů má SDH 36 činných členů a 13 členů podporujících.

Rok 2007

     V tomto roce je největší činnost zaměřena na družstvo mladých hasičů. Přijetím Jakuba Zouly má nyní družstvo MH 12 členů. MH se scházeli 2x týdně, o prázdninách pak každou sobotu. Schůzky v týdnu věnovali MH především hrám a nácvikům na hřišti, v sobotu pokud to počasí dovolilo výletům. V únoru to byl výlet na Mramor a Šamor nad obcí Nesvačily, v březnu výlet ke smaragdovému jezírku a na vrch Plešivec, v dubnu to byla vyjížďka na kolech na Kytínská luka, v červnu se MH opět na kolech jeli podívat na ukázky a soutěž kovářů Svinařské řetězení a v říjnu to byla návštěva ZOO v Praze. V lednu se MH zúčastnili zimních her v Zadní Třebáni, kde obsadili 3. a 5. místo, 12.05. se zúčastnili soutěže MH v rámci okrskové soutěže v Podbrdech, kde skončili na posledním 4. místě, 26.05. se zúčastnili II. kola hry Plamen v Hýskové, kde se umístili na 12. místě, 08.09. se zúčastnili soutěže o karlštejnský pohár, kde obsadili 6. místo a 06.10. se zúčastnili I. kola hry Plamen v Hudlicích. V uniformách zastupovali náš sbor mladí hasiči při oslavách 130 let trvání SDH Liteň. Ke konci prázdnin tábořili MH na hřišti, kde si i sami vařili. Velkým úspěchem letošního roku je ustavení družstva žen. Na úpravě veřejného prostranství kolem autobusové čekárny v Drahlovicích odpracovaly 70 hodin. Náš sbor reprezentovaly na okrskové soutěži v Karlštejně, 09.06. pak na okresní soutěži v požárním sportu v Hořovicích a 23.06. na memoriálu zasloužilých hasičů ve Tmani. V SDH Drahlovice je zapojeno do činnosti 10 žen. Soutěžnímu družstvu velí Martina Zálomová, strojníkem je Lenka Peštová, členkami družstva pak jsou Jitka Mottlová, Vlasta Kryllová, Blanka Doležalová, Marcela Hrušková, Květoslava a Gabriela Erlebachovy.

     Důležitou součástí práce sboru je i odborná příprava členů. Josef Kryll a Lenka Peštová absolvovali školení strojníků a Miloš Knop školení velitelů, cyklického školení velitelů družstev se zúčastnil Josef Forgač. Družstvo mužů se zúčastnilo okrskového námětového cvičení v Hatích. Pro práci v SDH bylo letos získáno 7 nových členů, kteří by po absolvování výcviku měli vytvořit soutěžní družstvo mladších. Uskutečnila se májová a posvícenská taneční zábava a v rámci spolupráce s SPOZ to bylo předání písemného blahopřání a dárku manželům Svitákovým pro syna Lukáše a manželům Palasovým pro dceru Alžbětu. Byla tu však jedna smutná událost a to úmrtí p. Josefa Říhy. Jeho památka byla uctěna vyvěšením smuteční vlajky na hasičské zbrojnici, postavením čestné stráže u rakve zesnulého a minutou ticha při zahájení VVH. K datu konání VVH SDH Drahlovice tj. k 08.12.2007 má sbor 12 mladých hasičů, 32 řádných členů a 17 členů podporujících - úhrnem 61 členů, výbor je 14ti členný.

Rok 2008

     Počátkem tohoto roku byli převedeni mezi členy řádné Marek Erlebach, David Náhlík, Jaroslav Nájemník, Marcel Nájemník, Michal Zoul, nově přijati byli Aleš Šlajs a Lukáš Kuděj, v dubnu pak ještě Michal Hlinka. Členská základna se tak zvýšila na 62 členů. Činnost sboru je zaměřena především na organizační zajištění oslav 110. výročí SDH Drahlovice. Byl vyhotoven seznam členů, kteří u příležitosti tohoto výročí převezmou čestná uznání a vyznamenání. Martina Zálomová byla pověřena sestavením nového výboru, v jehož čele bude stát. V rámci odborné přípravy absolvovala Martina Zálomová školení pro rozhodčí hry Plamen a vedoucí mládeže III. stupně, Petr Zálom školení pro vedoucí mládeže II. stupně, školení pro nové velitele družstev absolvují Aleš Šlajs a David Náhlík a školení pro nové strojníky absolvuje Michal Hlinka. Dle usnesení VVH z 08.12.2007 se výborových schůzí zúčastňují i členové nového výboru. V letošním roce byla do plánu práce zařazena i oslava MDŽ pro členky SDH, která se celkem zdařila. Zatím poslední akcí bylo vyčištění požární nádrže a úprava potrubí pro vtok vody do nádrže. Do oslav, které se uskuteční 14.06.2008 bude třeba zvládnout údržbu zbrojnice, dětského a fotbalového hřiště, zrealizovat výcvikovou základnu pro mladé hasiče, postavit WC u klubovny mládeže, uskutečnit sběr a májovou zábavu, do soutěží připravit družstvo mladých hasičů , družstvo žen a mladších mužů a zajistit brigádu na úklid veřejných prostranství.